Smokey Quartz and Amethyst Bracelet

Sterling silver Smokey Quartz and Amethyst Bracelet.